Αρχική Συζητήσεις Forum Συνέδριο Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • koskovolis
  Συμμετέχοντας
  Post count: 1
  #534 |

  Το προτεινόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, επιδιώκει να στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας προτείνοντας, να ενταχθούν για πρώτη φορά οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 και δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  Προβλέπει οκτώ κατηγορίες ενισχύσεων:
   μηχανολογικός εξοπλισμός,
   φορολογικές απαλλαγές,
   ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
   καινοτόμες επενδύσεις,
   συνέργειες και δικτυώσεις,
   χωρικά και κλαδικά σχέδια καθώς και
   διαδικασία «fast track» για μεγάλες επενδύσεις.
  Οι προτάσεις μας σε ότι αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας για την συμβολή τους στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι οι εξής:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  Όροι και προϋποθέσεις ενίσχυσης
  Άρθρο 1
  Σκοπός … η ενδυνάμωση και στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας ως διακριτής παραμέτρου κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης
  Άρθρο 5
  • Για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σε ότι αφορά το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων των Κοιν.Σ.Επ, προβλέπει στην παρ. 2 του άρθρου 5 ¨ Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής ότι « για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ».
  Το ερώτημα είναι εάν το όριο αυτό είναι ικανοποιητικό για να μπορούν οι Κοιν.Σ.Επ. να πραγματοποιήσουν επενδύσεις . Η εκτίμησή μας είναι ότι είναι πολύ υψηλό για την περίοδο αυτή και θα πρέπει να περιοριστεί το ελάχιστο όριο στις 50.000€.(για μεμονωμένες επιχειρήσεις)και σταδιακά να αυξάνεται για συνεργατικά σχήματα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
  Ενισχυόμενες επενδύσεις – Φορείς επενδυτικών σχεδίων – Επιλέξιμες δαπάνες
  Άρθρο 6
  • Στο άρθρο 6 :Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων στην παράγραφο 1γ περιλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί και στην 1δ οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011, προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)
  Άρθρο 7
  • Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 «Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια»,
  προβλέπεται η κατ΄ εξαίρεση ενίσχυση των συνεταιρισμών , των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ) και των Αγροτικών Εταιρικές Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 για επενδυτικά σχέδια «ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων». Προτείνεται να συμπεριληφθούν στην κατ΄ εξαίρεση ενίσχυση και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ( ΠΟΛ 1086/2009) ,
  -36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
  -41- Κατασκευές κτηρίων.
  -42- Έργα πολιτικού μηχανικού.
  -43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
  -45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
  -46- Χονδρικό εμπόριο.
  -47- Λιανικό εμπόριο.
  -52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της παρ. 4 περ. β΄.
  -53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
  -55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της παρ. 4 περ. γ΄.
  -56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
  -60- Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
  -64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
  -65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
  -66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
  -68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
  -69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
  -70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
  -71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
  -72- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
  -73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
  -75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
  -77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
  -78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
  -79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
  -80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
  -81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
  -82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
  -85- Εκπαίδευση.
  -86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
  -87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος.
  -88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
  -90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
  -91-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
  -93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
  -94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
  -97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
  Άρθρο 8
  Στις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων προτείνεται:
  – Στην παράγραφο 2α, οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων μονάδων όπου το κατασκευαστικό κόστος αποτελεί το κύριο κομμάτι της επένδυσης π.χ. ξενώνες φιλοξενίας νέων, δεν πρέπει να περιορίζεται στο 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
  Όπου αναφέρεται σε ΜΜΕ να διευκρινιστεί ότι περιλαμβάνει και τους συνεταιρισμούς , τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) ,τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999).
  Άρθρο 9
  Όπου αναφέρεται σε ΜΜΕ να διευκρινιστεί ότι περιλαμβάνει και τους συνεταιρισμούς , τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) ,τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999).

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Παρεχόμενες Ενισχύσεις
  Άρθρο 10
  – Στην παράγραφο 3, αναφέρεται ότι στους συνεταιρισμούς, τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) ,τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999), παρέχονται κατ’ εξαίρεση οι ενισχύσεις με την μορφή επιχορήγησης και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακόμη και αν δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία χρήση κατά την τελευταία εξαετία πριν την αίτηση υπαγωγής.
  Άρθρο 11
  – Στις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται για τις ΜΜΕ ή μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να διευκρινιστεί ότι περιλαμβάνονται και οι συνεταιρισμοί, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) ,οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999).
  Άρθρο 12
  – Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, να παρέχονται και στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999).
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
  Άρθρο 14
  – Η αξιολόγηση των αιτήσεων να ανατίθεται σε δυο (2) αξιολογητές και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης να ελέγχεται από Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 7 του παρόντος άρθρου και αποτελείται από τρία (3) στελέχη της αρμόδιας Υπηρεσίας και δυο (2) εκπροσώπων, συνεταιρισμών ή/και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, ή/και Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ) ,ή/και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 ή/και Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999), ανάλογα με το είδος των επενδύσεων.
  Κατά την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, όπου αξιολογείται το σύνολο των αιτήσεων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της απόφασης προκήρυξης, στα κριτήρια σε ότι αφορά επενδυτικά σχέδια συνεταιρισμών ή/και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, ή/και Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ) ,ή/και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 ή/και Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999), να συμπεριληφθούν ενδεικτικά:
  • Κριτήρια κοινωνικού παραγόμενου οφέλους (με τον οποίο θα καταγράφονται τα κοινωνικά παραγόμενα αποτελέσματα από τη δράση τους)
  • Κριτήρια επίτευξης απασχόλησης για ευπαθείς κυρίως ομάδες
  • Κριτήρια κάλυψης κοινωνικών αναγκών (που δεν καλύπτουν ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός τομέας)
  • Κριτήρια κινητοποίησης του κοινωνικού τοπικού κεφαλαίου στην περιοχή δραστηριοποίησης κάθε κοινωνικής επιχείρησης

  Άρθρο 20
  Για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και για τη διευκόλυνση της ρευστότητας, να συσταθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ειδικός δεσµευµένος λογαριασµός (escrow account), μέσω του οποίου οι προκαταβολές της επιχορήγησης θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών ,χωρίς τα προσκόμματα των κλασικών μεθόδων έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Οι αναλήψεις θα γίνονται αποκλειστικά για την πληρωμή δαπανών που θα περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο. Με τον escrow account ο επενδυτής θα πρέπει να διαθέτει μόνο το ποσόν για την πληρωμή της ίδιας συμμετοχής του και του αναλογούντος ΦΠΑ κάθε τιμολογίου και όχι το ποσόν της επιχορήγησης. Το τμήμα του τιμολογίου που αφορά στην επιχορήγηση θα καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα παραστατικά ως προς την επιλεξιμότητά τους. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμού θα περιγραφούν σε ειδική Υπουργική Απόφαση.
  Άρθρο 27
  Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, να συμμετέχουν δυο (2) μέλη που θα εκπροσωπούν τους συνεταιρισμούς ή/και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, ή/και τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) ,ή/και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 ή/και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999).

  ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Γενικές Ενισχύσεις
  ΜΕΡΟΣ Δ’
  Συνεταιρισμοί , Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011,Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) , Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)
  Άρθρο ..

  Ορισμός, δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

  1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι υπό ίδρυση ή νεοσύστατοι Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) , Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)
  Άρθρο ..
  2. «Νέοι Συνεταιρισμοί, Νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Νέες Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Νέες Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και Νέοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999),θεωρούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόμου οι υπό σύσταση ή νεοσύστατοι συνεταιρισμοί που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχει παρέλθει επταετία από την σύστασή τους (ίδρυσή) τους , δεν ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές και οι υπό σύσταση ή νεοσύστατοι συνεταιρισμοί που έχουν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
  3. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7 ( όπως προτείνεται στην παρούσα πρόταση).
  4. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 33 για αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της…

  Άρθρο ..
  Επιλέξιμες δαπάνες
  1. Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
  2. Επιπλέον των περιφερειακών ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται και για τις δαπάνες των παρ. 1, 6, 7 και 8 του άρθρου 9.
  3. Τα επενδυτικά σχέδια των Συνεταιρισμών, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)
  ενισχύονται επιπλέον για τις δαπάνες εκκίνησης της παρ. 2 του άρθρου 9.
  4. Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής και διανομής θερμότητας από ΑΠΕ ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παρ. 9 του άρθρου 9.
  5. Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής θερμότητας ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παρ. 7 του άρθρου 9.
  6. Τα επενδυτικά σχέδια μικρών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παρ. 8 του άρθρου 9.

  Άρθρο ..
  Είδη ενίσχυσης

  Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. α΄, β΄, γ΄, και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10.

  Άρθρο ..
  Ύψος ενίσχυσης

  1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται:
  α) με βάση τα ανώτατα ποσοστά του εκάστοτε ισχύοντος χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8,
  β) με βάση τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 43.
  2. Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%) των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων στον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων..

  Άρθρο ..
  Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
  Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

  ΜΕΡΟΣ Α΄
  Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ και Συνεταιρισμούς

  Άρθρο 47
  Στους δικαιούχους να συμπεριληφθούν οι Συνεταιρισμοί, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011,οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) ,οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)
  Στην κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των συναρμόδιων Υπουργών, θα προσδιορισθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως κοινωνικών καινοτομικών.
  Άρθρο 48
  Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)
  του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τις δαπάνες εκκίνησης της παρ. 2 του άρθρου 9.
  Άρθρο 50
  Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%) των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

  Μέρος Β΄ Συνέργειες και Δικτυώσεις
  Άρθρο 52
  Σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες – clusters, εφεξής clusters) θεωρούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόμου δίκτυα επιχειρήσεων, συνεταιρισμών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ) , Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)
  και ερευνητικών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, πιστωτικών συνεταιρισμών , συνεταιριστικών τραπεζών , δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.)……
  Άρθρο 53
  Στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια των οποίων οι κοινές δράσεις τελούν σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, συνεταιρισμών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ) , Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 και Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999 και φορέων που απαρτίζουν τα clusters. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στο άρθρο 7, δύνανται να υπαχθούν στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια, των οποίων η κοινή δράση αφορά στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του άρθρου 7 (όπως συμπληρώθηκαν)

  Άρθρο 55
  Τα clusters που αποτελούνται από ΜΜΕ, Συνεταιρισμούς , Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011,Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) , Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 , Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999 και ερευνητικά /εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, πιστωτικών συνεταιρισμών , συνεταιριστικών τραπεζών , δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 10.
  Άρθρο 56
  Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%) των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  Η δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (εφεξής “Ταμεία Συμμετοχών” – Funds of Funds), να δίδεται και σε φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας , που θα επενδύουν μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροπιστώσεις κλπ.) , για την ενίσχυση των συνεταιρισμών , των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ) , των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011 , των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999) κλπ.

  KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ και ΙΓ’
  Στα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά εξειδικεύουν τον ορισμό των Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δράση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η οποία ξεπερνά την ερμηνεία της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης ή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προτείνεται η υποχρέωση συμπερίληψης στο επενδυτικό σχέδιο, ενός σχεδίου σχετικών δράσεων για την επιστροφή μέρους του παραγόμενου πλούτου στην τοπική κοινωνία για σκοπούς κοινωνικής προστασίας.
  Η πριμοδότηση των επενδυτών, οι οποίοι προβλέπουν συνεργασία με υπεργολάβους, αναδόχους, προμηθευτές οι οποίοι εξ ορισμού ανήκουν στις κοινωνικές επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου , η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
  Στις Διαδικασίες Ένταξης Στρατηγικών Επενδύσεων του Ιδιωτικού Τομέα θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής βαθμός δημοσιότητας (workshops, ημερίδες κτλ), εκ μέρους του επενδυτή, αναφορικά με τις επιθυμητές συνέργειες με προμηθευτές/ υπεργολάβους, οι οποίοι εξ ορισμού ανήκουν και στις κοινωνικές επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση της επένδυσης, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την μεγιστοποίηση των ωφελειών της συγκεκριμένης επένδυσης για την τοπική κοινότητα και επιπλέον να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.